რწმენა თავისუფლების აქტია!

კანონმდებლობა

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N117 2014 წლის 27 იანვარი ქ. თბილისი „საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელე

მუხლი 1  (22.08.2014 N507) საქართველოს კონსტიტუციის 38-ე მუხლის გათვალისწინებითა და „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის ჰ1 ქვეპუნქტის შესაბამისად,...

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N177 2014 წლის 19 თებერვალი ქ. თბილისი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და მე-6 მუხლის შესაბამისად: 1. შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო...

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N437 2014 წლის 13 მარტი ქ. თბილისი საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

1. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ: ა) „საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების...

საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება N 111 2014 წლის 30 აპრილი ქ. თბილისი ზ. ვაშაყმაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესა-ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 თებერვლის N177 დადგენილებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის...