რწმენა თავისუფლების აქტია!

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური

დავით დავითაშვილი - წამყვანის პეციალისტი

ნატო ონიანი - მთავარი სპეციალისტი