რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2014 წლის 31 ოქტომბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო საქართველოს
ლათინ კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაციის მიერ წარმოდგენილი
შუამდგომლობა, ქ. რუსთავში ადმინისტრაციის საკუთრებაში არსებულ მიწის
ნაკვეთზე (ქ. რუსთავი, მე-9 მ/რ, თოდრიას მე-2 ჩიხი) საკულტო-რელიგიური
დანიშნულების შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის მოპოვებასთან
დაკავშირებით დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან