რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2014 წლის 31 ოქტომბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო სსიპ
სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შუამდგომლობა, სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული, მუსლიმური საკულტო-რელიგიური დანიშნულების
შენობა-ნაგებობების (ოცდაერთი მეჩეთი) სსიპ სრულიად საქართველოს მუსლიმთა
სამმართველოსთვის გადაცემასთან დაკავშირებით დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან