რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2014 წლის 31 ოქტომბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო სურამისა და ხაშურის
ეპარქიის მმართველი ეპისკოპოსის, სვიემონის მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობა, ხაშურში ე.წ.
ზემო სერის ტერიტორიაზე მდებარე 4.8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის საქართველოს საპატრიარქოს
(სურამისა და ხაშურის ეპარქიის) საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით დახმარების
აღმოჩენის შესახებ.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან