რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

რელიგიური გაერთიანებებისთვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურების 2015 წლისათვის განსაზღვრული თანხების გადანაწილების შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის N117 დადგენილების „საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან  დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების წესის“  და საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით დადგენილი გამოყოფილი თანხების განაწილების შესახებ

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან